सरपंचांना हे अधिकार

जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचांना हे अधिकार असणार आहेत

सरपंचांना हे अधिकार असणार आहेत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 मधील कलम 33 नुसार सरपंच व उपसरपंच यांच्या निवडणूकीची कार्यपध्दती विषद करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने खालील सुचना देण्यात आलेल्या आहेत …

जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचांना हे अधिकार असणार आहेत Continue Reading